Dumblo panaudojimo galimybės

Spausdinti

Vadovaujantis normatyviniu dokumentu „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais“ LAND 20-2001 (2001,  Nr. 61-2196 su vėlesniais pakeitimais) Utenos miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą galima panaudoti žemdirbystės laukų tręšimui, miško įveisimo vietoms patręšti, nederlingam dirvožemiui rekultivuoti.

Utenos miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas apdorojimas pagal tokią technologinę schemą: pirmiausiai dumblas tirštinamas būgniniuose tankintuvuose, po to stabilizuojamas metantankuose, sausinamas centrifuga ir sandėliuojamas dumblo aikštelėje.

Dumblas tiriamas kartą per mėnesį, nustatant sunkiųjų metalų kiekį jame. Dumblo mėginys sudaromas sumaišius iš dumblo sandėliavimo aikštelės paimtus dumblo mėginius iš 20 vietų. Dumblas priskiriamas II-ai dumblo kategorijai pagal sunkiųjų metalų koncentraciją.

DUMBLO RODIKLIAI 

Dumblo kategorija

Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg

 

Švinas (Pb)

Kadmis (Cd)

Chromas (Cr)

Varis (Cu)

Nikelis (Ni)

Cinkas (Zn)

Gyvsidabris (Hg)

I

<140

<1,5

<140

<75

<50

<300

<1,0

II

140-750

1,5-20

140-400

75-1000

50-300

300-2500

1,0-8,0

III

>750

>20

>400

>1000

>300

>2500

>8,0

Sunkiųjų metalų vidutinės koncentracijos 2020 metų Utenos nuotekų dumble

II

     15.7

   0,56

  46.2

   192

   52.5

509

   0,32

II-os kategorijos dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje ne dažniau kaip kas 3 metai tame pačiame plote. Dumblo naudojimo tręšimui reikalingas tręšimo planas, suderintas su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio administruojamoje teritorijoje bus vykdomas tręšimas.

Asmuo, norintis naudoti dumblą tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms), gali kreiptis į Nuotekų ūkio administraciją adresu Palijoniškio g. 22, Utena, tel. 8-389 65097, kur bus suteikta visa informacija apie galimybę panaudoti dumblą tręšimui.

Utenos miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas ūkininkams nuvežamas į sklypą ir paskleidžiamas jame įmonės transportu pagal tręšimo plane apskaičiuotą normą Paslauga nemokama. Paskleistas dumblas turi būti ne vėliau kaip per 2 dienas įterptas į dirvožemį ne didesniu kaip 20% netolygumu.
Tręšimo planui, kuris rengiamas ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui, paruošti reikalinga pateikti:

1. Dokumento, suteikiančio teisę naudoti žemės sklypą, kopiją (nuosavybės dokumentas, nuomos sutartis ar pan.);

2. Žemės sklypo planas ir sklypo vietą aprašantys duomenys (adresas, plotas ir pan.) su pažymėtomis teritorijomis, kurioms taikomi papildomi aplinkosauginiai reikalavimai ir/ar apribojimai (apsauginės juostos, zonos, SAZ ar pan.) bei bendras situacijos planas (mažiausiai 500 m spinduliu apie sklypą) su pažymėtomis gyvenamosiomis teritorijomis, vandens kaptažo įrenginiais, vandens telkiniais, keliais, visuomeniniais objektais ar kitais objektais, kuriems dumblo naudojimas gali turėti neigiamą poveikį;

3. Informacija apie paskutinį dumblo naudojimą sklype (data, panaudoto dumblo kiekis, dumblo kokybė, dumblo tiekėjas);

4. Sklypo naudojimo paskirtis (numatomos auginti kultūros);

5. Suteikti galimybę paimti iš sklypo dirvožemio mėginius tyrimų atlikimui.

Mūsų ilgametė patirtis, dirbant su vietiniais ūkininkais rodo, kad patręšę nederlingus laukus nuotekų dumblu, ūkininkai, auginantys grūdines kultūras, sulaukia iki 3 kartų didesnio derliaus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-20 08:19