2014-2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondų finansuojami projektai

Spausdinti

2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, pagal 5 prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ http://www.esinvesticijos.lt/ įgyvendinami projektai:

Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Įgyvendintas projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-013, priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia– 2015-05-19

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-12-31

Projekto tikslas – sukurti reikiami komunalinių nuotekų dumblo apdorojimo technologiniai pajėgumai Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti pastatyti nauji Utenos dumblo apdorojimo įrenginiai (t. y. nauja tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo – deginimo įrenginiai bei kita periferinė įranga, reikalinga galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymui užtikrinti). Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas, atvežtiniai riebalai bei atvežtas dumblas iš kitų (Molėtų ir Anykščių) nuotekų valymo įrenginių. Įrengti minėti kompleksinio dumblo džiovinimo – deginimo įrenginiai, dumblo deginimo metu išsiskiria šiluminę energiją, kuri panaudojama dumblo džiovinimo procesui užtikrinti, o galutinis dumblo produktas – dumblo pelenai –išvežami utilizuoti arba laikinai saugomi fosforo atgavimui. Toks dumblo apdorojimo būdas – palankesnis aplinkai ir visuomenės sveikatai, nes bus sumažinta tarša ir kvapų emisija. 

Projekto finansavimas

2018 m. lapkričio 16 dieną Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Utenos vandenys“ pasirašė projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, administravimo ir finansavimo sutartį. 2019 m. liepos 24 d. bei 2022 m. rugpjūčio 29 d. pasirašytas pakeitimai dėl papildomo finansavimo.

Projektui finansuoti skirta 14 902 306,32  eurų, iš jų 12 666 960,37 eurų yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 2 235 345,95 mln. eurų UAB „Utenos vandenys“ įmonės lėšomis.

Vykdomi darbai

2019 m. kovo 14 d. UAB „Utenos vandenys“ direktorius Gintaras Diržauskas ir WTE Wassertechnik GmbH Pardavimų / Konkursų direktoriaus Jörg Köring pasirašė sutartį projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinimui.

Gintaras Diržauskas ir Jörg Köring pasirašo sutartį

Sutartis sudaryta su jungtinės veiklos partneriais WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“, kurio pagrindinis partneris yra WTE Wassertechnik GmbH. Rangos sutarties vertė -14 698 797,00 Eur be PVM.

2023 m. spalio 20 d. darbai, numatyti rangos sutartyje baigti. Išduota perėmimo pažyma, prasidėjo pranešimų apie defektus laikas. Pastatyti nauji Utenos dumblo apdorojimo įrenginiai: tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo – deginimo įrenginiai bei kita periferinė įranga perduoti eksploatacijai.  

2023 m. gruodžio 15 d. išduotas Statybos užbaigimo aktas.

Utenos dumblo apdorojimo įrenginiai Palijoniškio g. 22, Utena

Projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ leis sukurti Utenos regione reikiamus ir saugius nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumus, užtikrinančius tinkamą dumblo tvarkymą, leisiantį pagerinti aplinkos kokybę gyventojams.

Skaityti daugiau

Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos galerija
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)

2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Utenos vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0011 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti galimybes Jasonių kaimo Utenos rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Utenos mieste ir rajone – įgyvendintas.

Šiuo projektu įgyvendintos šios projekto veiklos:

1 veikla. Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų Jasonių kaimui, Utenos rajone tiesimas.

2 veikla. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Utenos mieste ir rajone.

3 veikla. Saldutiškio nuotekų valymo įrenginių statyba.

1 veikla. Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų Jasonių kaimui, Utenos rajone tiesimas.

Šia projekto veikla Jasonių kaime bei keturiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Dobilas“ įvykdyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (nes vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ nebuvo apimtos visos teritorijos, kuriose reikalinga nauja infrastruktūra), atlikti nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. statybos darbai.

Projekto veiklos įgyvendinimui buvo pasirašytos 2 (dvi) rangos ir 5 (penkios) paslaugų teikimo sutartys.

Pagal pasirašytas rangos sutartis Jasonių k., Utenos r. buvo pastatyta 2,37 km vandentiekio ir 3,317 km nuotekų tinklų, 2 nuotekų siurblinės bei visa vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra prijungta prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros, 153 gyventojams / 85 būstams sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų tinklų. Visi Rangos darbai yra baigti 2019 m. lapkričio mėn.

2 veikla. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Utenos mieste ir rajone.

Atliktas 189,0931 km senos statybos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Utenos miesto, Utenos rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijoje, įregistravimas UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise .

Projekto veiklos įgyvendinimui pasirašyta 1 (viena) paslaugų teikimo sutartis.

3 veikla. Saldutiškio nuotekų valymo įrenginių statyba.

Šia projekto veikla suprojektuota 40 m3/d našumo nauja Saldutiškio nuotekų valykla, kuri užtikrina nepertraukiamą bei stabilų nuotekų valymo procesą ir nuotekų išvalymą iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų.

Šios projekto veiklos įgyvendinimui buvo pasirašytos 1 (viena) rangos ir 3 (trys) paslaugų teikimo sutartys.

Projektui įgyvendinti buvo pasirašytos šios rangos darbų sutartys:

– „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k., Utenos r.“ . Rangovas – UAB „Mikludava“

– „Nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. statybos darbai“. Rangovas – AB „Utenos melioracija“.

–  Saldutiškio nuotekų valymo įrenginių statyba“. Rangovas – UAB „August ir Ko“.

Projekto įgyvendinimui skirta – 790 259,22 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo sudaro apie 559 047,88 Eur, likusią sumą – 231 211,34 Eur  prisidėjo projekto vykdytojas – UAB „Utenos vandenys“.

Įgyvendinus projektą sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Utenos miesto ir rajono gyventojams. Užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

Projekto veiklos užbaigtos 2023 m. gruodžio mėnesį.

Apie projekto vykdymo eigą skaityti daugiau…

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)

2019 m. lapkričio 30 d. baigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006, finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014, priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Šiuo projektu pastatyta 11,23 km vandentiekio tinklų, 13,08 km nuotekų tinklų ir 14 nuotekų siurblinių.

Projektui finansuoti skirta 2.011.598,52 mln. eurų, iš jų 1.609.278,82 mln. eurų yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 402.319,70 mln. eurų UAB „Utenos vandenys“ įmonės lėšomis.

Apie projekto vykdymo eigą skaityti daugiau…

Akimirkos iš vykdomos vandentvarkos plėtros Jasonyse
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojami projektai

Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime

Iš Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, 2019 metų liepos mėnesį įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“. Projekto vertė – 250 000,00 eurai, iš jų: 165 289,26 eurai – ES lėšos, 84 710,74 eurų – UAB „Utenos vandenys“ lėšos.  

Gyventojams pradėtas tiekti geriamasis vanduo atitinkantis higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Medenių gyvenvietėje pastatyti 5 m3/p našumo vandens gerinimo įrenginiai, 2036,71 m vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prie naujai pastatytų tinklų prisijungti 43 būstams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-13 13:35