2014-2020 m. ES fondų finansuojami projektai

Spausdinti

http://www.esinvesticijos.lt/

Gautas ES finansavimas Jasonių k. vandentvarkos plėtros II-ajam etapui

2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Utenos vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0011 finansavimo. Skaityti toliau…

Džiugi žinia Utenos rajono gyventojams: Jasonių k. baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas (I-as etapas)

UAB „Utenos vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006 finansuojama pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Skaityti toliau…

Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Sutartį pasirašo UAB „Utenos vandenys“ direktorius Gintaras Diržauskas ir WTE Wassertechnik GmbH Pardavimų / Konkursų direktoriaus Jörg Köring   2019 m. kovo 14 d. pasirašyta sutartis Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos įgyvendinimui. Sutartis sudaryta su jungtinės veiklos partneriais WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“, kurio pagrindinis partneris yra WTE Wassertechnik GmbH. Sutarties vertė -14 698 797,00 Eur be PVM.


2018 m. rugsėjo 27 d. CVP IS priemonėmis paskelbtas atviras konkursas Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų rangovo pirkimui.


2018 m. gegužės 11 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutraukė atviro konkurso „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ pirkimo procedūras. Pirkimas nutrauktas kilus ginčui dėl materialios teisės normų, reglamentuojančių maksimalios pirkimo kainos nustatymą, aiškinimo ir taikymo. 


Apie dumblo apdorojimo įrenginių staybos pirkimo eigą saktykite 15min. publikacijoje (2017-01-22).


UAB „Utenos vandenys“ 2016 m. lapkričio 21 d. pateikė paraišką dėl projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansavimo įgyvendinančiai institucijai – Aplinkos projektų valdymo agentūrai.


2016 metų gegužės 23 d. Nr. D1-371 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2, kuriame projektui „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 12 622 605,86 eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 10 729 214,98 eur ir UAB „Utenos vandenys“ lėšos – 1 893 390,88 eur. Pareiškėjas – UAB „Utenos vandenys“.

Medenių kaimo gyventojai vartos kokybišką geriamąjį vandenį

Parengtas „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ techninis darbo projektas ir gautos projekto ekspertizės išvados. 

Rangovas UAB „Medeniai“, vadovaujantis šiuo projektu, turės pastatyti apie 2,5 km naujų vandens tiekimo tinklų, išgręžti naują gręžinį bei įrengti vandens gerinimo įrenginius.

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ finansuojamas veiklas. 

Įgyvendinus projektą Medenių kaimo gyventojams bus užtikrintos nepertraukiamos švaraus, kokybiško geriamojo vandens tiekimo paslaugos.

Akimirkos iš vykdomos vandentvarkos plėtros Jasonyse

(2018-05-10)

Gautas statybos leidimas vandentvarkos plėtrai Jasonyse

2017-10-09 gautas Statybos leidimas Nr. LSNS-95-171009-00044 vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai Jasonių kaime ir Jasonių sodų bendrijose. Rangovas „Panežio ryšių statyba“ statybos darbus pradeda spalio 17 d. Darbus numatyta užbaigti 2018 m. gruodžio 27 d.

Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Jasonyse

2016 m. gruodžio 16 d. UAB „Utenos vandenys“ direktorius Adolfas Juršys ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktorius Audrius Balčėtis sudarė rangos darbų sutartį. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atliks projektavimo ir statybos darbus Jasonių vandentvarkos infrastruktūrai. Darbus planuojama atlikti per 2 metus.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-4 pritarė paraiškos teikimui iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) bei įpareigojo UAB „Utenos vandenys“ vykdyti visas su šiuo projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.Projektas įtrauktas į 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 metų birželio 8 d. buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17. Šiame sąraše numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2 750 000,00 eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 2 006 827,29 eur ir UAB „Utenos vandenys“ lėšos – 743 172,71 eur. Pareiškėjas – UAB „Utenos vandenys“. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-15 08:42