2014-2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondų finansuojami projektai

Spausdinti

2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, pagal 5 prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ http://www.esinvesticijos.lt/ įgyvendinami projektai:

Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Utenos miesto nuotekų valykloje statomi nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai. Statyba vykdoma dviem etapais.

− I etapas: paruošiamieji darbai dumblo įrenginių statybai, kuriuos sudaro inžinerinių tinklų iškėlimo, rekonstrukcijos ir naujos statybos, taip pat inžinerinių įrenginių griovimo darbai.

Šiame etape jau parengtas techninio darbo projektas, gautas bendrosios ekspertizės aktas ir 2020 m. kovo 2 d. statybą leidžiantis dokumentas. Vykdomi statybos darbai.

− II etapas: dumblo apdorojimo įrenginių statyba.

Šiame etapui parengtas techninis projektas, gautas bendrosios ekspertizės aktas ir 2020 m. gruodžio 1 d. gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rengiamas darbo projektas, vykdomi statybos darbai.

Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos galerija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Utenos vandenys“ 2018 m. lapkričio 16 dieną pasirašė projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, administravimo ir finansavimo sutartį bei 2019 m. liepos 24 d. jos pakeitimą Nr. 1 dėl papildomo finansavimo. Projekto tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione . Skaityti daugiau…

2019 m. kovo 14 d. UAB „Utenos vandenys“ direktorius Gintaras Diržauskas ir WTE Wassertechnik GmbH Pardavimų / Konkursų direktoriaus Jörg Köring pasirašė sutartį projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinimui.

Gintaras Diržauskas ir Jörg Köring pasirašo sutartį

Sutartis sudaryta su jungtinės veiklos partneriais WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“, kurio pagrindinis partneris yra WTE Wassertechnik GmbH. Rangos sutarties vertė -14 698 797,00 Eur be PVM.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)

Įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, neapėmė visos teritorijos, kurioje reikalinga nauja infrastruktūra, todėl projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ suteiktos galimybes likusiems Jasonių kaimo gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Projektui finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”. Projekto įgyvendinimui skirta 717.269,99 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 573.815,99Eur. Projekto vykdytojas – UAB „Utenos vandenys“–įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 143.454,00 Eur.

Apie projekto vykdymo eigą skaityti daugiau…

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)

2019 m. lapkričio 30 d. baigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006, finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014, priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Šiuo projektu pastatyta 11,23 km vandentiekio tinklų, 13,08 km nuotekų tinklų ir 14 nuotekų siurblinių.

Projektui finansuoti skirta 2.011.598,52 mln. eurų, iš jų 1.609.278,82 mln. eurų yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 402.319,70 mln. eurų UAB „Utenos vandenys“ įmonės lėšomis.

Apie projekto vykdymo eigą skaityti daugiau…

Akimirkos iš vykdomos vandentvarkos plėtros Jasonyse
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojami projektai

Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime

Iš Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, 2019 metų liepos mėnesį įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“. Projekto vertė – 250 000,00 eurai, iš jų: 165 289,26 eurai – ES lėšos, 84 710,74 eurų – UAB „Utenos vandenys“ lėšos.  

Gyventojams pradėtas tiekti geriamasis vanduo atitinkantis higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Medenių gyvenvietėje pastatyti 5 m3/p našumo vandens gerinimo įrenginiai, 2036,71 m vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prie naujai pastatytų tinklų prisijungti 43 būstams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-03 11:04