Ūkio subjektų priežiūra

Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017), 9 priedo 16 punktu dalyvauja statybos užbaigimo komisijose

UAB „Utenos vandenys“ paskirtas statybos užbaigimo komisijos atstovas komisijoje užbaigiamus statybos objektus tikrina vadovaudamasis direktoriaus 2024 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. VO-2 patvirtintu, statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimynu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-04 06:24