Kiti vykdomi projektai

Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ vadovaujantis Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo I ir II prioritetais (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimas Nr. TS-318, reg. Nr. 001316), Utenos rajono gyvenvietėse vykdo vandentvarkos plėtrą. Plėtros tikslas – sukurti reikiamą infrastruktūrą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugai teikti.

Pradėti naudoti atnaujinti Leliūnų miestelio nuotekų valymo įrenginiai

2021 metų lapkričio mėnesį baigtas bandymų etapas ir sėkmingai pradėti naudoti naujieji Leliūnų miestelio nuotekų valymo įrenginiai.

Nauja, moderni, pagal šiuolaikiškas technologijas įrengta nuotekų valykla pakeitė tiek morališkai, tiek technologiškai pasenusius ir neatitinkančius šių dienų poreikių dar 1974 m. pastatytus valymo įrenginius.

Leliūnų nuotekų valykloje pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai užtikrins nepertraukiamą bei stabilų nuotekų valymo procesą ir nuotekų išvalymą iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų.

Biologiniam nuotekų valymo procesui užtikrinti rangovas UAB „August ir Ko“ įdiegė pažangiausią valymo dumblo klodu technologiją. Filtravimas dumblo klodu (FDK) (angl. VFL – vertical flow labyrinth, liet. vertikaliojo srauto labirintas) – tai viena efektyviausių valymo veikliuoju dumblu modifikacijų, leidžiančių valyti nuotekas ypač efektyviai, geriau, nei tai pasiekiama naudojant įprastinę technologiją. Šios technologijos esmė yra ta, kad valymo metu veikliuoju dumblu valytos nuotekos prateka pro aerotanko viduje susidariusį skendinčio veikliojo dumblo klodą ir filtruojamos per jį. Filtravimo metu vyksta tolesnis nuotekų švarinimas. Dumblo klode sulaikomos veikliojo dumblo dalelės, kiti valytose nuotekose likę teršalai, mažėja nuotekų bakterinis užterštumas. Dumblo perteklius įrenginyje yra aerobiškai stabilizuotas ir jam nereikalingas papildomas biologinis skaidymas.

Biologiniam nuotekų valymo procesui užtikrinti rangovas UAB „August ir Ko“ įdiegė pažangiausią valymo dumblo klodu technologiją. Filtravimas dumblo klodu (FDK) (angl. VFL – vertical flow labyrinth, liet. vertikaliojo srauto labirintas) – tai viena efektyviausių valymo veikliuoju dumblu modifikacijų, leidžiančių valyti nuotekas ypač efektyviai, geriau, nei tai pasiekiama naudojant įprastinę technologiją. Šios technologijos esmė yra ta, kad valymo metu veikliuoju dumblu valytos nuotekos prateka pro aerotanko viduje susidariusį skendinčio veikliojo dumblo klodą ir filtruojamos per jį. Filtravimo metu vyksta tolesnis nuotekų švarinimas. Dumblo klode sulaikomos veikliojo dumblo dalelės, kiti valytose nuotekose likę teršalai, mažėja nuotekų bakterinis užterštumas. Dumblo perteklius įrenginyje yra aerobiškai stabilizuotas ir jam nereikalingas papildomas biologinis skaidymas.

Siekiant supaprastinti naujų nuotekų valymo įrenginių eksploataciją, priežiūrą ir sumažinti elektros energijos sąnaudas, technologinis nuotekų valymo procesas buvo visiškai automatizuotas.

Statybos darbai atlikti įgyvendinant projektą „Leliūnų kaimo nuotekų valyklos statyba“ ir buvo finansuojami UAB „Utenos vandenys“ biudžeto lėšomis. Darbų vertė – beveik 167 tūkst. eurų. Sutartis su rangovu UAB „August ir Ko“ pasirašyta 2020 m. liepą. Ši bendrovė parengė techninį darbo projektą, statybos darbai prasidėjo 2021-ųjų pavasarį ir tęsėsi iki šių metų rugsėjo.

Naujoji nuotekų valykla – tai ir puiki investicija į švaresnę aplinką. Nauji Leliūnų miestelio valymo įrenginiai nuotekas išvalo pagal griežčiausius aplinkosauginius reikalavimus, nesukeldami jokios taršos aplinkai. Valyklos našumas – 40 m3 per parą.

UAB „Utenos vandenys“ atstovai ir rangovai atkreipė dėmesį, kad viena didžiausių problemų, su kuria susiduriama eksploatuojant nuotekų tinklus ir nuotekų valymo įrenginius, – savavališkas gyventojų paviršinių (lietaus, drenažo) nuotekų prijungimai prie buitinių nuotekų tvarkymo tinklų.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t.y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Pažymime, kad paviršinių kritulių ir drenažinių tinklų prijungimas prie buitinių nuotekų tinklų yra neteisėtas. Paviršinės ir buitinės nuotekos skiriasi savo pobūdžiu, kiekiu ir tarša, tad joms valyti turi būti naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus metu paviršinis vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, padidina bendrą vandens kiekį, patenkantį į nuotekų valyklą, iki kelių kartų. Dėl to sutrinka nuotekų valymo procesas. Taigi, nustačius tokį savivaliavimą, bus surašytas aktas ir pateiktas Utenos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Be nuobaudos, pažeidėjas privalės sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, o nuostoliai gali būti įvertinti bauda, siekiančia net kelis tūkstančių eurų. Norinčius išvengti baudų už savavališką naudojimąsi paslaugomis, t.y. savavališkai prisijungusius paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, prie buitinių nuotekų tinklų įspėjame apie galimus patikrinimus bei jų pasekmes ir prašome kuo greičiau paviršinius tinklus (lietaus, drenažo) atjungti nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Saldutiškio mstl., Utenos r.

Saldutiškio vandentvarkos infrastruktūros išplėtimą UAB „Utenos vandenys“ yra įtraukusi į 2016-2023 metų strateginį planą ir atitinkamai į 2019-2021 metų veiklos planą.

2020 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartis dėl projekto atlikimo su UAB „Atamis“. Projektavimo darbus numatoma baigti 2020 m. rugpjūčio mėnesį.

Saldutiškio miestelyje numatyta pastatyti apie 1,98 km nuotekų tinklų ir apie 0,74 km vandentiekio tinklų, sudaryti galimybę Laisvės al., Stoties, Malūno gatvių gyventojams prisijungti prie išplėstos centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, Liepų ir Miško gatvių gyventojams – prie nuotekų tvarkymo sistemos.

Vandentiekio ir buitinių nuotekų projektavimo paslaugos Leliūnų mstl., Utenos r.

Leliūnų miestelio esami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai yra susidėvėję ir reikalauja rekonstrukcijos. Didžioji dalis kaimo gyventojų neturi galimybės naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis dėl infrastruktūros nebuvimo. Nuspręsta Leliūnų miestelyje atnaujinti vandentvarkos infrastruktūrą.

Atlikus viešuosius pirkimus, 2019-11-25 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su UAB „Plentprojektas“. projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų projektavimo paslaugos Leliūnų k. Utenos r.“ atlikti. Projektavimo darbai numatyti baigti iki 2020 m. birželio mėnesio.

Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime

Pagal projektą „Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime“ pastatyta vandentiekio (apie 4,37 km) ir nuotekų (apie 4,99 km) tinklai, įrengtos 5 ir rekonstruota 1 nuotekų siurblinė, sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 121 būstui, prie nuotekų 115 būstams. Rangovui UAB „Meyer & John“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. balandžio 19 dieną, sutartis nutraukta. Darbams pabaigti atlikti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys su rangovais UAB „Aldma“ ir UAB „Šilinė“. 2019 m. pabaigoje vandentiekio ir nuotekų tinklai pradėti eksploatuoti.

Padidėjus nuotekų kiekiui, Pačkėnų kaime pastatyta nuotekų valykla. Nuo 2019 m. birželio 1 dienos valyklai eksploatuoti yra išduotas Aplinkos apsaugos agentūros Taršos leidimas Nr. TL-U.4-40/2019.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Antalgės kaime

Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nebuvo centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos, pastatyta apie 4,9 km nuotekų tinklų, įrengtos 2 nuotekų siurblines, sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 54 būstams. Rangovui UAB „Meyer & John“ pilnai neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. gegužės 28 dieną sutartis nutraukta. Darbus baigė UAB „Utenos vandenys“ savo pajėgomis. 2019 m. lapkričio pabaigoje nuotekų tinklai pradėti eksploatuoti.

Antalgės kaimo nuotekų sistema prijungta prie Utenos miesto centralizuotos nuotekų sistemos. atsisakyta fiziškai nusidėvėjusios nuotekų valyklos. Susidariusios ir atitekėjusios nuotekos valomos Utenos miesto nuotekų valykloje.

Vandentiekio tinklų Kauno g, Utenos r. statybos darbai

Nuo rugsėjo mėnesio Antalgės kaimo gyventojams tiekiamas tinkamos kokybės vanduo iš Utenos miesto. Antalgės vandentiekio sistema prijungta prie Jasonių kaimo vandentiekio tinklų, kurie yra prijungti prie Utenos miesto centralizuotos vandentiekio sistemos, Sujungus į vieną vandens tiekimo sistemą, išvengta Antalgės vandentiekio bokšto ir gręžinių rekonstrukcijos darbų. Šiuo projektu pastatyta 2,8 km vandentiekio tinklų. Rangovui UAB „Meyer & John“ pilnai neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. gegužės 28 dieną sutartis nutraukta. Darbus baigė UAB „Utenos vandenys“ savo pajėgomis.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Aušros g., Utenos m.

Aušros g. rekonstruota 1,60 km vandentiekio tinklų, įvelkant į seną vamzdį naują vandentiekio vamzdį bei sumontuojant reikiamą armatūrą. Rekonstruota vandentiekio atkarpa nuo „Alaušos“ degalinės iki Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžos ir apie 25 metrai už šios sankryžos. 2019 m. birželio mėn. vandentiekio tinklai baigti rekonstruoti.

Aušros g. rekonstruota apie 2,21 km nuotekų tinklų. Panaudota uždara senų vamzdynų laužymo technologija, pritaikant atnaujinimui stiklo pluošto vamzdynus. 2019 m. rugpjūčio mėn. nuotekų tinklai baigti rekonstruoti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27 08:02