Sutarčių sudarymas

Spausdinti
1. Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ar lietaus nuotekų nuvedimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:
  • prašymas sutarties sudarymui, nurodant:

     įmonės pavadinimą,
     objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą, veiklos rūšis, 
     įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, 
     atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą,
     telefoną, el. pašto adresą, 
     sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresą, 
     jeigu sutartį pasirašys ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo – pateikti patvirtintą įgaliojimą, 
     nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijas (jei vanduo naudojamas gamybiniams poreikiams), 

  • įmonės registravimo pažymėjimo kopija,
  • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas,
  • įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (lietaus nuotekų nuvedimo sutarčiai),
  • jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopiją, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu,
  • jei patalpos yra nuomojamos – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

Prašymą pasirašo įmonės vadovas, patvirtindamas anspaudu.

2. Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, abonentas statybos užbaigimo komisijai pateikia:
  • užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais,
  • pasatytų požeminių tinklų geodezines nuotraukas grafinėse ir skaitmeninėse laikmenose,
  • geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotoje ir akredituotoje laboratorijoje, dokumentus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-18 12:31