Tinklų statybos tvarka

Spausdinti
Tinklų statybos tvarka, kai vandentvarkos infrastruktūra yra prie sklypo ribos (tipinė forma)

   Statytojas, gavęs prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sąlygas, t u r i :

 1. Prieš žemės kasimo darbus esamų požeminių komunikacijų, tame tarpe vandentiekio ir nuotekų tinklų, trasų vietas derinti su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
 2. Ūkio ar rangos būdu pastatyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus:
  2.1. Vandentiekio įvadą rekomenduojama statyti polietileniniais PE80 PN10 32 mm skersmens vandentiekio vamzdžiais ne mažesniame kaip 1,8 m gylyje, t. y. 0,5 m giliau nei įšalo gylis.
  2.2. Nuotekų išvadą rekomenduojama statyti PVC N klasės 110 mm arba 160 mm skersmens vamzdžiais, pajungiant į plastikinį 315 mm skersmens šulinį. Priklausomai nuo išvado gylio, prijungimą atlikti į apatinę šulinio dalį, t. y. kinetę arba į aukštesnę šulinio dalį pagal šią instrukciją:
  – įtvirtinamas šulinys, kad neišvirstų;
  – apvaliu pjūklu gofruotame vamzdyje padaroma 127 arba 177 mm skersmens anga atitinkamai 110 arba 160 mm PVC vamzdžiui, pašalinami išpjovos nelygumai;
  – gofruotame vamzdyje įmontuojamas guminis įdėklas, kuris iš vidaus sutepamas tepalu;
  – į guminį įdėklą įmontuojama 110 arba 160 mm PVC mova ar vamzdis.
  2.3. Jeigu nuotekų tinklų prijungimui reikalingi tarpiniai šuliniai, nuotekų išvadą nuo pirmojo nuotekų šulinio iki prijungimo vietos statyti 110 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip 20 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 20 centimetrų ) arba 160 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip arba 10 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 10 centimetrų). Nuotekų išvado ilgis (iki pirmojo nuotekų šulinio) turi būti ne ilgesnis kaip 12 m, kai išvadas 110 mm ir neilgesnis kaip 15 m, kai jo skersmuo didesnis.
  2.4. Jeigu pastate yra sanitarinių prietaisų, trapų, kurių viršaus briaunos lygis yra žemiau už gatvės nuotekų šulinio dangčio lygį, ant išvado turi būti sumontuotas uždarymo įtaisas ar atbulinis vožtuvas, kad būtų išvengta nuotekų ištvinimo pastate (STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ XXII skirsnis 185.3 punktas).
 3. Iškviesti UAB „Utenos vandenys“ atstovą – tel. (8 389) 43 579  arba (8 640) 74 733 darbo dienomis darbo valandomis nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val.:
  – iškastoje tranšėjoje paklojus vandentiekio vamzdynus ir atlikus vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, jo priėmimui;
  – iškastoje tranšėjoje paklojus nuotekų vamzdynus.  
 4. Atlikti paklotų vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų planą(iškviesti geodezininką matavimams atlikti iki tinklų užpylimo gruntu).
 5. Kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių dėl vandens skaitiklio gavimo bei geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo, pateikiant:
  – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  – užpildytą ir UAB „Utenos vandenys“ atstovo pasirašytą pažymą apie statybos užbaigimą;
  – vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų planą grafinėje formoje 1 egzempliorių.
 6. Paruošti vandens apskaitos mazgą išduotam apskaitos prietaisui įrengti ir iškviesti UAB „Utenos vandenys“ atstovą dėl vandens apskaitos mazgo pridavimo – tel. (8 389) 43 586 arba (8 610) 67 906 per terminą, nurodytą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties 6.1. punkte.
 7. Jeigu Statytojas, užbaigęs tinklų statybos darbus, kreipdamasis į UAB „Utenos vandenys“ dėl vandens skaitiklio gavimo, dar nėra atlikęs pastatytų inžinerinių tinklų plano, bus sudaroma laikina geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Tokiu atveju Statytojas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, privalo pristatyti UAB „Utenos vandenys“ gamybos ir technikos skyriui pastatytų inžinerinių tinklų planą. Neįvykdžius šių reikalavimų bus nutrauktas paslaugų teikimas.
 8. D r a u d ž i a m a :

8.1. Atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio tinkluose be UAB „Utenos vandenys“ atstovų;

8.2.  Drenažo ir paviršinių lietaus nuotekų tinklų jungti į buities nuotekų tinklus.

8.3. Naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties su UAB „Utenos vandenys“.

                      Informacija teikiama gamybos ir technikos skyriuje tel. (8 389) 65 095 arba (8 611) 52 606.

Naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų pastatymo iki fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ribos atskiriems vartotojams Utenos mieste ir rajone tvarka
Tinklų statybos tvarka, kai vandentvarkos infrastruktūra yra nutolusi nuo sklypo ribos

Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra vykdoma vadovaujantis 2021 m. sausio 1 dieną įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymu (TAR, 2020, Nr. 10871) ir Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu (TAR, 2020, Nr. 10869).

Jei Statytojas pageidauja pats tapti reikalingos infrastruktūros statytoju, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba galima, kai šių objektų statyba numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane arba savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumente ir yra sudaryta trišalė ar daugiašalė savivaldybės institucijos, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, objekto statytojo (užsakovo) ir (ar) kito savivaldybės infrastruktūros valdytojo savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 (Žin, 2006, Nr. 82-3260 su vėlesniais pakeitimais) 16 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 (TAR, 2020, Nr. 10869) 8 straipsniu, Statytojas, iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, privalo sudaryti trišalę sutartį su Utenos rajono savivaldybe ir UAB „Utenos vandenys“ dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos

Teisinis pagrindas

Inžinerinių tinklų plėtrą, statybą ir prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. (Žin., 2006-07-27, Nr. 82-3260 su vėlesniais pakeitimais).

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. (TAR, 2020-05-22, Nr. 10869)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės. (TAR 2014-11-07, Nr. 16187)

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai. (TAR, 2015-06-30, Nr. 10488 su vėlesniais pakeitimais).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas. (Žin. 2007, Nr. 15-532 su vėlesniais pakeitimais)

Vandentiekio ir nuotekų tinklai priskiriami nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingų statinių sąrašas ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumai pateikti statybos techninio reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168) su vėlesniais pakeitimais.

Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 su vėlesniais pakeitimais).

Nesudėtingo statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687 su vėlesniais pakeitimais. Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) detalizuoja statybos techninis reglamentas  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700) su vėlesniais pakeitimais).

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.3 punktą, (Žin. 1999, Nr. 42-1356).

Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.6 punktą, (Žin. 1999, Nr. 42-1356).

Geodezinė nuotrauka nustatyta tvarka turi būti suderinta su Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingais specialistais, kurie požeminių tinklų matavimo duomenis įveda į skaitmenines ar analogines duomenų bazes ir patvirtina spaudu. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 2.10-2.13 punktus, Žin., 1999, Nr. 42-1356) , 2001, Nr. 43-1531).

Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) Vandentvarkos įmonei pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių (jei numato teisės aktai), kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 3.10 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464 su vėlesniais pakeitimais).

Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus (jei numato teisės aktai), likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 2.5 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923 su vėlesniais pakeitimais).

Abonentas privalo vykdyti Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (Žin., 1996, Nr. 125-2923 su vėlesniais pakeitimais) bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (Žin., 2007, Nr. 19-742 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-26 09:41