Tinklų statybos tvarka

Spausdinti
Tinklų statybos tvarka, kai vandentvarkos infrastruktūra yra prie sklypo ribos (tipinė forma)

Statytojas, gavęs prisijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų sąlygas, t u r i :

1. Prieš žemės kasimo darbus esamų požeminių komunikacijų, tame tarpe vandentiekio ir nuotekų tinklų, trasų vietas derinti su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

2. Ūkio ar rangos būdu pastatyti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus:

      2.1. Vandentiekio įvadą rekomenduojama statyti polietileniniais PE80 PN10 32 mm skersmens vandentiekio vamzdžiais ne mažesniame kaip 1,8 m gylyje, t. y. 0,5 m giliau nei įšalo gylis.

      2.2. Nuotekų išvadą rekomenduojama statyti PVC N klasės 110 mm skersmens vamzdžiais, pajungiant į plastikinį 315 mm skersmens šulinėlį. Priklausomai nuo išvado gylio, prijungimą atlikti į apatinę šulinėlio dalį, t. y. kinetę arba aukštesnę šulinėlio dalį pagal šią instrukciją: 

 • įtvirtinamas šulinėlis, kad neišvirstų,
 • apvaliu pjūklu gofruotame vamzdyje padaroma 127 arba 177 mm skersmens anga atitinkamai 110 arba 160 mm PVC vamzdžiui, pašalinami išpjovos nelygumai;
 • gofruotame vamzdyje įmontuojamas guminis įdėklas, kuris iš vidaus sutepamas tepalu;
 • į guminį įdėklą įmontuojama 110 arba 160 mm PVC mova ar vamzdis

Jeigu nuotekų tinklų prijungimui reikalingi tarpiniai šuliniai, nuotekų išvadą nuo pirmojo nuotekų šulinio iki prijungimo vietos statyti 110 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip 20 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 20 centimetrų ) arba 160 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip arba 10 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 10 centimetrų).

3. Iškviesti UAB „Utenos vandenys“  vandentiekio ūkio atstovą tel. (8 389) 65 103 ir/arba nuotekų ūkio atstovą tel. (8 389) 65 097 darbo dienomis darbo valandomis nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val.:

 • iškastoje tranšėjoje paklojus vandentiekio vamzdynus ir atlikus vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, jo priėmimui;
 • iškastoje tranšėjoje paklojus nuotekų vamzdynus.

4. Atlikti paklotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų kontrolines-geodezines nuotraukas (iškviesti matininką geodezininką matavimams atlikti iki tinklų užpylimo gruntu).

5. Kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I a., 101 kab.) dėl vandens skaitiklio gavimo bei geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo, pateikiant:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
 • užpildytą ir atitinkamų tarnybų pasirašytą pažymą apie statybos užbaigimą;
 • vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų kontrolines-geodezines nuotraukas grafinėje formoje 1 egzempliorių ir skaitmeninėje formoje (diskelyje), jeigu jų nepersiunčia matininkas geodezininkas elektroniniu paštu.

6.  Paruošti vandens apskaitos mazgą išduotam apskaitos prietaisui įrengti ir iškviesti UAB „Utenos vandenys“ atstovą dėl vandens apskaitos mazgo pridavimo – tel. (8 389) 43 589 arba per terminą, nurodytą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties 6.1. punkte.

7.  Jeigu Statytojas, užbaigęs tinklų statybos darbus, kreipdamasis į UAB „Utenos vandenys“ dėl vandens skaitiklio gavimo, dar nėra atlikęs pastatytų tinklų kontrolinės-geodezinės nuotraukos, bus sudaroma laikina geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Tokiu atveju Statytojas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, privalo pristatyti į UAB „Utenos vandenys“ gamybos ir technikos skyrių (215 kab.) pastatytų tinklų kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Neįvykdžius šių reikalavimų  bus nutrauktas paslaugų teikimas.

8. Kategoriškai  d r a u d ž i a m a :

     8.1. Atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Utenos vandenys“ atstovų;

    8.2. Lietaus ir drenažo nuotekas jungti į buities nuotekų tinklus.

    8.3. Naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties su UAB „Utenos vandenys“. Informacija teikiama gamybos ir technikos skyriuje tel. (8 389) 65 095 arba (8 611) 52 606

Tinklų statybos tvarka, kai vandentvarkos infrastruktūra yra nutolusi nuo sklypo ribos
I. Bendrosios nuostatos
 1. Naujos vandentiekio ir (arba) nuotekų infrastruktūros atskiriems vartotojams statybos Utenos mieste ir rajone  tvarka (toliau – Tvarka) nustato naujų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų pastatymo tvarką viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki vartotojo nuosavybės teisėje esančio žemės sklypo ribos.
 2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. TS-228 UAB „Utenos vandenys“ (toliau – Bendrovė) paskirtas viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.
 3. Pagrindinės geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Utenos vandenys“ licencijuojamos veiklos sąlygos – vykdyti licencijoje nurodytą veiklą, užtikrinti naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, prijungti jo prižiūrimoje viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje esančius abonentų ir vartotojų įrenginius prie eksploatuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, vadovaudamasis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimais ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais (LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 str. 2 d. (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685).
 4. Naujos vandentiekio ir (arba) nuotekų infrastruktūros atskiriems Utenos miesto ir rajono vartotojams statybos tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą atskiriems vartotojams viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teritorijoje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Įstatymo 12 str. 2 d. įtvirtintą siekį, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 
 5. Pagal Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 13 d. nuostatą išlaidos statybos darbams, susijusios su UAB „Utenos vandenys“ tinklo pastatymu iki vartotojo žemės sklypo ribos ir statybos organizavimas tenka geriamojo vandens tiekėjui, vykdančiam viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, t. y. UAB „Utenos vandenys“.
 6. Išlaidos statybos darbams, nuo pastatytų vandentiekio ir nuotekų atšakų iki žemės sklypo ribos, susijusios su privataus tinklo statyba ir statybos organizavimas tenka individualaus namo/sklypo savininkui.
 7. Šiame apraše naudojamos sąvokos:

Objektas – pareiškėjo prašyme nurodytas būsimasis infrastruktūros objektas, kuris nori prisijungti prie UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos vandentiekio ir/ar nuotekų infrastruktūros.

Prašymas – UAB „Utenos vandenys“ nustatytos formos pateiktas prašymas dėl objekto prijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų infrastruktūros.

Pareiškėjas – fizinis (-iai) asmuo (-ys), norintis prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo tinklų ir pateikęs (-ę) Prašymą UAB „Utenos vandenys“.

Įsipareigojimų sutartis – pareiškėjo su UAB „Utenos vandenys“ sudaryta sutartis, kurioje Bendrovė įsipareigoja pastatyti, o pareiškėjas pasijungti savo geriamojo vandens įvadą ir (arba) nuotekų išvadą prie Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų infrastruktūros.

 • Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
 • Ši Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais „Naujų vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais“ (TAR, 2015-06-30, Nr. 10488), Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685 su vėlesniais pakeitimas), Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700), STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228) ir kitais teisės aktais.
II. Prašymų priėmimas
 1. Asmuo, pageidaujantis prisijungti prie Bendrovės infrastruktūros, kai jos nėra prie sklypo ribos, pateikia prašymą (1 priedas), kurio forma patalpinama Bendrovės internetinėje svetainėje adresu: www.utenosvandenys.lt, raštu (Vandenų g. 1, Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r.), faksu (8 389) 65104 ar elektroniniu paštu info@utenosvandenys.lt.
 2. Prašyme turi būti nurodyta:
 3. kokius (geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų) tinklus nori prijungti;
 4. planuojami prie Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros prisijungimo metai;
 5. kitas svarbias aplinkybes, pagrindžiančias vandentiekio įvado ir (arba) nuotekų išvado įrengimo reikalingumą;
 6. asmuo garantuoja, kad visa aukščiau pateikta informacija yra teisinga, o apie pasikeitusias aplinkybes, jis nedelsiant raštu informuos Bendrovę.
 7. Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia:
 8. objekto žemės sklypo planą ir nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Išrašą iš Nekilnojamo turto registro arba pirkimo-pardavimo sutartį).
 9. kitus turimus dokumentus, susijusius su prašoma pastatyti infrastruktūra (projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, statybos leidimas, VĮ „Registrų centras“ išrašą, patvirtinantį, kad įregistruoti servitutai tinklams tiesti bei aptarnauti, žemės sklypų savininkų sutikimus dėl infrastruktūros įrengimo privačiame sklype bei dėl infrastruktūros apsaugos zonų patekimo į žemės sklypus) ir kt.
III. Prašymų vertinimas
 1. Bendrovė, gavusi Tvarkos 10 punkte nurodytą prašymą (1 priedas) ir jį užregistravusi, perduoda Gamybos – technikos skyriui, kuris organizuoja ir kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atlieka prašymo vertinimą, nustatant:
 2. ar pareiškėjo objektas yra UAB „Utenos vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje;
 3. ar toje teritorijoje yra Bendrovės infrastruktūra ir techninės galimybės naujiems vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklams pastatyti;
 4. kuriam vandentvarkos plėtros etapui objektas priklauso, vadovaujantis galiojančiu Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu;
 5. ar žemės sklypas yra gyvenamosios paskirties.
 6. orientacinį investicijų (lėšų) poreikį infrastruktūros statybai ir ekonominio efektyvumo kriterijų.
 7. Orientacinis investicijų (lėšų) poreikis infrastruktūros statybai paskaičiuojamas pagal formulę:

K= (L∙P) + S, kur

K – Orientacinė skaičiuojamoji infrastruktūros statybos darbų kaina, €;

L – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tinklų ilgis metrais, m;

P – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ar (arba) nuotekų tinklų vieno metro skaičiuojamoji statybos darbų kaina, nustatoma, pagal analogus;

S – nuotekų siurblinės ar vandens kėlyklos (jei reikalingos) skaičiuojamoji statybos darbų kaina, nustatoma pagal analogus.

 • Objekto ekonominio efektyvumo kriterijus paskaičiuojamas pagal formulę:

E= K ⁄B∙k, kur

E – naujų vartotojų prisijungimo efektyvumo rodiklis, €/1 gyventojui;

K – Orientacinė skaičiuojamoji infrastruktūros statybos darbų kaina, €;

B – prijungiamų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų būstų skaičius (daugiabutyje name – butų skaičius vienetais (vnt.));

k = LR statistikos departamento nurodytas namų ūkio koeficientas Utenos mieste ir Utenos rajone atitinkamai pagal objekto vietą.

 • Atlikus vertinimą, objektas įtraukiamas į planuojamų statyti objektų sąrašą, kai:
 • nustatoma, kad objektas yra UAB „Utenos vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje;
 • nustatoma, kad toje vietoje yra Bendrovės infrastruktūra ir techninės galimybės naujiems vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklams pastatyti;
 • efektyvumo rodiklis E ≤ 3000 (€/1 gyventojui) – tiesiant naujus nuotekų surinkimo ar geriamojo vandens tinklus ir E ≤ 5100 (€/1 gyventojui) – tiesiant vienu metu naujus nuotekų ir geriamojo vandens tinklus.
 • Prašymai išnagrinėjami ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priimamas sprendimas dėl prašymo įtraukimo/neįtraukimo į planuojamų statyti objektų sąrašą. Apie sprendimą Gamybos-technikos skyriaus informuoja pareiškėją raštu ir/arba elektroniniu paštu.
IV. Preliminarios eilės ir sąrašo sudarymas
 1. Direktoriaus atskiru įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į prašymų padavimo datą, Gamybos – technikos skyriaus kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atliktus vertinimo rezultatus, iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. sudaro preliminarią planuojamų statyti objektų eilę (toliau – Preliminari eilė) ir teikia lėšų poreikį darbams atlikti, svarstant sekančių metų Bendrovės biudžetą.
 2. Preliminari eilė sudaroma, pradedant nuo objektų, kurie mažiausiomis investicijomis sudaro galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų didžiausiam naujų vartotojų būstų skaičiui.
 3.  Finansinės lėšos, reikalingos naujų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų atskiriems vartotojams statybai, sekančių metų Bendrovės biudžete numatomos, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos planą, poreikį (prašymų kiekį) bei finansines galimybes.
 4. Komisija, paskirta Tvarkos 18 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrovės biudžeto patvirtinimo, atsižvelgdama į joje numatytas lėšas, peržiūri Preliminarią eilę ir esant reikalui pakoreguoja bei teikia tvirtinti direktoriui.
 5. Direktorius, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 10 d., atskiru įsakymu, atsižvelgdamas į Komisijos sudarytą Preliminarią eilę, patvirtina sąrašą Naujų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų atskiriems vartotojams statybos Utenos mieste ir rajone (toliau – Sąrašas) ir paveda Gamybos- technikos skyriui kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atlikti būtinus veiksmus naujiems vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklams atskiriems vartotojams pastatyti.
 6. Pareiškėjus, kurių prašymai įtraukti į Sąrašą, Gamybos – technikos skyrius informuoja raštu ir/arba elektroniniu paštu ir kviečia per 1 mėnesį atvykti į UAB „Utenos vandenys“ pasirašyti dvišalę įsipareigojimų sutartį su numatytomis baudomis dėl įsipareigojimų nevykdymo.
 7. Pasirašydamas sutartį, pareiškėjas patvirtina, kad pastačius vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių tinklų iki jo nuosavybėje esančio žemės sklypo ribos, įsirengs vandentiekio įvadus ir (ar) nuotekų išvadus privačioje valdoje, prisijungs prie naujai pastatytų tinklų ir sudarys vandentvarkos  paslaugų teikimo sutartį per 9 mėnesius.
 8. Pareiškėjui nepasirašius įsipareigojimų sutarties, prašymas išbraukiamas iš Sąrašo. Į išbrauktojo vietą įtraukiamas sekantis pareiškėjas, atitinkantis ekonominio naudingumo koeficientą.
 9. Pasikeitus Bendrovės finansinei situacijai, Sąrašas metų eigoje gali būti peržiūrimas ir koreguojamas.
 10. Pareiškėjai, kurių prašymai netenkinami dėl neatitikimo vertino kriterijams, informuojami raštu ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba telefonu.
 11. Sąrašas taip pat gali būti koreguojamas kai asmuo, pateikęs prašymą, pasikeitus aplinkybėms, prašo išbraukti jį iš eilės (gaunant pranešimą ar kitą informaciją iš asmens dėl atsisakymo įsivesti įvadą ir (arba) išvadą), kol nėra pradėti jokie veiksmai susiję su infrastruktūros statybos iniciavimu.
 12. Jei dėl svarbių priežasčių Bendrovei per sutartyje numatytą terminą nepavyksta laiku įrengti Sąraše numatytų naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų, tuomet jų įrengimas pirmumo teise perkeliamas į kitų metų sudaromą Preliminarią eilę, o vėliau ir į Sąrašą.
V. Darbų atlikimas
 1. Naujos vandentiekio ir (arba) nuotekų infrastruktūros atskiriems vartotojams statybos darbų vykdymo laikotarpis numatomas UAB „Utenos vandenys“ sekančių metų darbų plane.
 2. Statybos darbams atlikti viešojo pirkimo būdu parenkamas rangovas arba darbai atliekami įmonės jėgomis.
 3. Prašymų (projektų) įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo Gamybos-technikos skyrius.
 4. Apie pastatytą objektui infrastruktūrą ir sudarytą galimybę naudotis vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis Gamybos-technikos skyriaus informuoja pareiškėją raštu ir/arba elektroniniu paštu.
VI. Baigiamosios nuostatos
 1. Tvarka skirta Bendrovės darbuotojams ir Bendrovės klientams.
1 priedas. Prašymo forma, kai vandentvarkos infrastruktūra nutolusi nuo sklypo ribos
Teisinis pagrindas

Inžinerinių tinklų statybą ir prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytos sekančios nuostatos:

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai. (TAR, 2015-06-30, Nr. 10488).

Vandentiekio ir nuotekų tinklai priskiriami nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingų statinių sąrašas ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumai pateikti statybos techninio reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).

Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).

Nesudėtingo statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).• Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) detalizuoja statybos techninis reglamentas  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.3 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531).

Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.6 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001 Nr. 43-1531).

Geodezinė nuotrauka nustatyta tvarka turi būti suderinta su Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingais specialistais, kurie požeminių tinklų matavimo duomenis įveda į skaitmenines ar analogines duomenų bazes ir patvirtina spaudu. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 2.10-2.13 punktus, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531).

Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) Vandentvarkos įmonei pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių (jei numato teisės aktai), kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 3.10 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464).

Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus (jei numato teisės aktai), likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 2.5 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923 su vėlesniais pakeitimais).

Abonentas privalo vykdyti Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (Žin., 1996, Nr. 125-2923 su vėlesniais pakeitimais) bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (Žin., 2007, Nr. 19-742 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-18 07:22