Tinklų statybos tvarka

Spausdinti

2013 m. rugpjūčio 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-228 „Dėl Utenos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“. 
Skaityti toliau…

TINKLŲ  STATYBOS  TVARKA (tipinė)

     Statytojas, gavęs prisijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų sąlygas, t u r i :

  1. Prieš žemės kasimo darbus esamų požeminių komunikacijų, tame tarpe vandentiekio ir nuotekų tinklų, trasų vietas derinti su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

  2. Ūkio ar rangos būdu pastatyti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus:

      2.1. Vandentiekio įvadą rekomenduojama statyti polietileniniais PE80 PN10 32 mm skersmens vandentiekio vamzdžiais ne mažesniame kaip 1,8 m gylyje, t. y. 0,5 m giliau nei įšalo gylis.

      2.2. Nuotekų išvadą rekomenduojama statyti PVC N klasės 110 mm skersmens vamzdžiais, pajungiant į plastikinį 315 mm skersmens šulinėlį. Priklausomai nuo išvado gylio, prijungimą atlikti į apatinę šulinėlio dalį, t. y. kinetę arba aukštesnę šulinėlio dalį pagal šią instrukciją: 

–   įtvirtinamas šulinėlis, kad neišvirstų; 
–   apvaliu pjūklu gofruotame vamzdyje padaroma 127 arba 177 mm skersmens anga atitinkamai 110 arba 160 mm PVC vamzdžiui, pašalinami išpjovos nelygumai;
–   gofruotame vamzdyje įmontuojamas guminis įdėklas, kuris iš vidaus sutepamas tepalu;
–   į guminį įdėklą įmontuojama 110 arba 160 mm PVC mova ar vamzdis.

  Jeigu nuotekų tinklų prijungimui reikalingi tarpiniai šuliniai, nuotekų išvadą nuo pirmojo nuotekų šulinio iki prijungimo vietos statyti 110 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip 20 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 20 centimetrų ) arba 160 mm skersmens vamzdžiais ne mažesniu kaip arba 10 promilių nuolydžiu (t.y. pažemėjimas per 10 metrų 10 centimetrų).

  3. Iškviesti UAB „Utenos vandenys“  vandentiekio ūkio atstovą tel. (8 389) 65 103 ir/arba nuotekų ūkio atstovą tel. (8 389) 65 097 darbo dienomis darbo valandomis nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val.:

–  iškastoje tranšėjoje paklojus vandentiekio vamzdynus ir atlikus vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, jo priėmimui; 
–  iškastoje tranšėjoje paklojus nuotekų vamzdynus;    

  4. Atlikti paklotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų kontrolines-geodezines nuotraukas (iškviesti matininką geodezininką matavimams atlikti iki tinklų užpylimo gruntu).

  5. Kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I a., 101 kab.) dėl vandens skaitiklio gavimo bei geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo, pateikiant:

–   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
–   užpildytą ir atitinkamų tarnybų pasirašytą pažymą apie statybos užbaigimą; 
–  vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų kontrolines-geodezines nuotraukas grafinėje formoje 1 egzempliorių ir skaitmeninėje formoje (diskelyje), jeigu jų nepersiunčia matininkas geodezininkas elektroniniu paštu;

  6.  Paruošti vandens apskaitos mazgą išduotam apskaitos prietaisui įrengti ir iškviesti UAB „Utenos vandenys“ atstovą dėl vandens apskaitos mazgo pridavimo – tel. (8 389) 43 589 arba per terminą, nurodytą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties 6.1. punkte.

  7.  Jeigu Statytojas, užbaigęs tinklų statybos darbus, kreipdamasis į UAB „Utenos vandenys“ dėl vandens skaitiklio gavimo, dar nėra atlikęs pastatytų tinklų kontrolinės-geodezinės nuotraukos, bus sudaroma laikina geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Tokiu atveju Statytojas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, privalo pristatyti į UAB „Utenos vandenys“ gamybos ir technikos skyrių (215 kab.) pastatytų tinklų kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Neįvykdžius šių reikalavimų  bus nutrauktas paslaugų teikimas.

  8. Kategoriškai  d r a u d ž i a m a :
    8.1. Atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Utenos vandenys“ atstovų;
     8.2.  Lietaus ir drenažo nuotekas jungti į buities nuotekų tinklus.
     8.3. Naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties su UAB „Utenos vandenys“. Informacija teikiama gamybos ir technikos skyriuje tel. (8 389) 65 095 arba (8 611) 52 606

UAB „Utenos vandenys“ administracija                                                                                                                                                
TEISINIS PAGRINDAS
Inžinerinių tinklų statybą ir prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytos sekančios nuostatos:

• Vandentiekio ir nuotekų tinklai priskiriami nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingų statinių sąrašas ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumai pateikti statybos techninio reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);
 • Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).
• Nesudėtingo statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).• Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) detalizuoja statybos techninis reglamentas  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).

 • Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.3 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531);

• Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.6 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001 Nr. 43-1531);

• Geodezinė nuotrauka nustatyta tvarka turi būti suderinta su Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingais specialistais, kurie požeminių tinklų matavimo duomenis įveda į skaitmenines ar analogines duomenų bazes ir patvirtina spaudu. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 2.10-2.13 punktus, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531);

• Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) Vandentvarkos įmonei pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių (jei numato teisės aktai), kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 3.10 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464); 

• Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus (jei numato teisės aktai), likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 2.5 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464).

• Abonentas privalo vykdyti Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (Žin., 1996, Nr. 125-29232011, Nr. 10-464) bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (Žin., 2007, Nr. 19-742 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-06 11:52