Tinklų statybos tvarka

Spausdinti

TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS TVARKA (tipinė)

Statytojas, norintis susipažinti su gyvenamojo namo ar kito statinio prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų galimybėmis, kreipiasi į UAB „Utenos vandenys“ gamybos ir technikos skyrių.

Statytojas, norintis gyvenamąjį namą ar kitą statinį prijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų:

1. Pateikia prašymą UAB „Utenos vandenys“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo.

2. Su prisijungimo sąlygomis kreipiasi į projektuotojus dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų supaprastinto statybos projekto atlikimo.

3. Gavus Utenos rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyriaus įgalioto asmens statinio projekto rašytinį pritarimą, kreipiasi į tą patį skyrių leidimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai, o į UAB „Utenos komunalininkas“ – leidimo žemės kasinėjimo darbams atlikti.

4. Ūkio ar rangos būdu stato vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaudamasis statybos projektu.

5. Statybos metu tinklų statybos vykdytojas iškviečia UAB „Utenos vandenys“ atstovus darbo dienomis nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val. dėl vandentiekio įvado, nuotekų išvado ir vandens apskaitos mazgo pripažinimo tinkamais eksploatuoti. Bendrovės atstovai, įvertinę statinio bei statybos darbų kokybę, pasirašo tinkamumo eksploatuoti pažymoje. 
Bendrovės atstovai iškviečiami:
a) prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus, 
b) iškastoje tranšėjoje paklojus vamzdynus, 
c) vandentiekio vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui, 
d) vandens apskaitos mazgo pridavimui.
Iki vandentiekio ir nuotekų tinklų užpylimo gruntu, statybos vykdytojas iškviečia matininką geodezininką matavimams atlikti, kurie bus reikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinėms nuotraukoms atlikti. 

6. Užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, statytojas atvyksta į UAB „Utenos vandenys“ sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties:
gamybos ir technikos skyriui (215 kab.) pateikia:
a) vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezines nuotraukas grafinėje ir skaitmeninėje formose;
b) užpildytą ir atitinkamų tarnybų pasirašytą pažymą apie statybos užbaigimą, kuri buvo pateikta su prisijungimo sąlygomis. Abonentų skyriuje (I a., 101 kab.), turint asmens dokumentą, sudaroma vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis.

7. Jeigu pastatas yra prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, savininkui pageidaujant, galima įsirengti papildomą skaitiklį laistymo reikmėms. Tuo tikslu reikia kreiptis į bendrovės abonentų skyrių aptarti skaitiklio įrengimo vietą. 

8. Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XLIX skyriaus reikalavimais, siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo pažeidimo, numato vamzdynų apsaugos zoną.

9. D r a u d ž i a m a :
– atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Utenos vandenys“ atstovų;
– prijungti prie buities nuotekų tinklų lietaus ir drenažo nuotekas. Pagrindas: Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006 Nr. 59-2103 su vėlesniais pakeitimais) prijungti privatų vandentiekį prie centralizuoto vandentiekio tinklų.
– naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, nesudarius sutarties su UAB „Utenos vandenys“.

TEISINIS PAGRINDAS
Inžinerinių tinklų statybą ir prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytos sekančios nuostatos:

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai. (TAR, 2015-06-30, Nr. 10488).

Vandentiekio ir nuotekų tinklai priskiriami nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingų statinių sąrašas ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumai pateikti statybos techninio reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);

Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).

Nesudėtingo statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).

Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) detalizuoja statybos techninis reglamentas  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700 ).

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.3 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531);

Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.6 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001 Nr. 43-1531);

Geodezinė nuotrauka nustatyta tvarka turi būti suderinta su Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingais specialistais, kurie požeminių tinklų matavimo duomenis įveda į skaitmenines ar analogines duomenų bazes ir patvirtina spaudu. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 2.10-2.13 punktus, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-1531);

Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) Vandentvarkos įmonei pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių (jei numato teisės aktai), kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 3.10 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464); 

Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus (jei numato teisės aktai), likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. (Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 2.5 punktą, Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464).

 Abonentas privalo vykdyti Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (Žin., 1996, Nr. 125-29232011, Nr. 10-464) bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (Žin., 2007, Nr. 19-742 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Informacija teikiama gamybos ir technikos skyriuje tel. +370 65 095 arba +370 611 52 606.

UAB „Utenos vandenys“ administracija

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-28 07:08